Naudojimosi taisyklės

1. Bendrosios sąlygos

1.1 Interneto svetainė, viešai prieinama adresu www.domiuosi.lt, (toliau vadinama domiuosi.lt) nuosavybės teise priklauso VšĮ „Just projects“, Juridinių asmenų registro kodas - 303043967, buveinės adresas: S. Neries g. 103 – 113,  LT-12115 Vilnius.

1.2 Naudodamiesi Svetaine Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su šios sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinkate su Taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis.

1.3 Domiuosi.lt suteikia fiziniams asmenims (toliau – Klientai) virtualią erdvę, t.y. Svetainę, kurioje Klientai turi galimybę domėtis prekėmis ar paslaugomis bei bendrauti su jų tiekėjais.

1.4 Domiuosi.lt pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, ištrinti ar papildyti domiuosi.lt esančią informaciją.

1.5 Domiuosi.lt pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, ištrinti ar papildyti Naudojimosi taisykles.

1.6 Klientas įsipareigoja ir supranta, kad Turinys, kuriuo jis domisi, įrašo, siunčia registruojantis ir (ar) prisiregistravus domiuosi.lt, ar bet kuriais kitais būdais perduodamas domiuosi.lt, gali būti keičiamas, trinamas, saugomas VšĮ „Just projects“.

1.7 Visos teisės yra saugomos. Joks VšĮ „Just projects“ Puslapių turinys ir (ar) kita informacija negali būti plagijuojama, atkuriama ar platinama be išankstinio raštiško VšĮ „Just projects“ sutikimo.

2. Kliento teisės ir pareigos

Klientas įsipareigoja:

2.1 Registruodamasis Svetainėje pateikti teisingą informaciją;

2.2 Domėdamasis privalo pateikti tikslią, išsamią informaciją apie ieškomas prekes ir/ar paslaugas;

2.3 Nenaudoti Svetainės tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų domiuosi.lt teikiamų paslaugų tinkamam veikimui, domiuosi.lt serverio saugumui, vientisumui:

2.3.1 Neskelbti ir neplatinti nuorodų į bet kokį Turinį, kuris gali būti laikomas pažeidžiančiu taikytinų teisės aktų reikalavimus ar trečiųjų asmenų teises;

2.3.2 Neplatinti nepageidaujamos reklamos, kenkėjiškos programinės įrangos ir kito nepageidaujamo Turinio, taip pat nesiųsti elektroninių laiškų ir kitokių elektroninių pranešimų turint tikslą paveikti ar suprantant, kad tai paveiks kompiuterinių tinklų ar kompiuterinių tinklų savininkų turimos kompiuterinės įrangos veikimą;

2.3.3 Nenaudoti Svetainės ir (ar) Paslaugų neteisėtiems veiksmams ar sandoriams, arba sukčiavimui vykdyti;

2.4 Saugoti Kliento prisijungimo vardą ir slaptažodį tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys;

2.5 Nedelsdamas el.paštu pranešti domiuosi.lt, jei Kliento vartotojo vardas ir/ar slaptažodis, kurie reikalingi naudotis Svetaine, buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims;

2.6 Bendrauti su prekių ar paslaugų tiekėjais laikantis visų etiketo taisyklių. Nevartoti necenzūrinių žodžių.

3. Domiuosi.lt teisės ir pareigos

3.1 Klientas supranta ir sutinka, kad domiuosi.lt niekada nebus laikomas atsakingu už sukeltus neigiamus padarinius Klientui.

3.2 Laikinai apriboti visos ar dalies Kliento Turinio pasiekiamumą, jeigu:

3.2.1 Domiuosi.lt nuomone, to reikalauja atliekami techninės priežiūros ir (ar) Svetainės atnaujinimo darbai;

3.2.2 Domiuosi.lt įtaria, kad Klientas, naudodamasis paslaugomis, sukėlė ar gali sukelti grėsmę kitų Svetainės vartotojų saugumui;

3.2.3 Pareikalauja kompetentingos valdžios institucijos arba tai yra reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų numatytais atvejais;

3.2.4 Klientas nevykdo ar netinkamai vykdo šiose Taisyklėse prisiimtus įsipareigojimus ar nesilaiko nustatytų draudimų ar apribojimų;

3.2.5 Iškyla grėsmė domiuosi.lt ar trečiųjų asmenų teisėms ir teisėtiems interesams;

3.2.6 Kitais Taisyklėse nurodytais atvejais.

3.3 Domiuosi.lt turi teisę be perspėjimo panaikinti Kliento paskyrą, jei prie jos nebuvo prisijungta ilgiau kaip pusmetį.

3.4 Domiuosi.lt turi teisę bet kada ir be išankstinio įspėjimo nutraukti Svetainės veiklą.

4. Atsakomybė

4.1 Klientas sutinka, kad domiuosi.lt nėra ir nebus atsakingas už Svetainės ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus, kilusius ne dėl domiuosi.lt kaltės, ir dėl to Kliento ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.

4.2 Domiuosi.lt nebus atsakingas už Prekių ar Paslaugų, įsigyjamų naudojantis Svetaine, kokybę, kiekį ir/ar komplektiškumą.

4.3 Klientas supranta ir sutinka su tuo, kad Svetainė ir (ar) Paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš domiuosi.lt pusės dėl to, jog Svetainė veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, visa apimtimi arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Klientui ar tretiesiems asmenims. Domiuosi.lt nėra ir nebus atsakingas už Svetainėse esančios informacijos neteisėtumą, neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pats domiuosi.lt) ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Klientui ar tretiesiems asmenimis.

4.4 Domiuosi.lt neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Klientas naudodamasis Svetaine.

4.5 Klientas supranta ir sutinka, kad domiuosi.lt, atsižvelgiant į šių Taisyklių 5.1. p. bei 4.3. p., niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingas už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Kliento naudojimusi Svetaine ir (ar) Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Klientas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Klientui naudojantis Svetaine ar Paslaugomis, ar jose esančia informacija.

4.6 Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad domiuosi.lt niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Klientas naudojosi Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

4.7 Klientas supranta ir sutinka su tuo, jog domiuosi.lt nėra ir nebus atsakingas už dėl trečiųjų asmenų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, internetinio, mobilaus ryšio tiekėjų, elektroninio pašto paslaugos tiekėjo, kaltės Klientui nesuteiktas ar laiku nesuteiktas Paslaugas.

5. Taisyklių keitimas

5.  Siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi sistema, domiuosi.lt turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles.

5.2 Domiuosi.lt praneš Klientui apie Taisyklių pakeitimus paskelbdama apie tai Svetainėje.

5.3 Taisyklių pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo datos Svetainėje.

5.4 Naudodamasis Paslaugomis ar Svetaine po to, kai įsigalios Taisyklių pakeitimai, Klientas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.

6. Baigiamosios nuostatos

6.1 Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

6.2 Visi tarp domiuosi.lt ir Kliento kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims, neišsprendus ginčo derybų būdu, ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal domiuosi.lt buveinės vietą.

6.3 Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Klientas patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Kliento ir domiuosi.lt laiką.