Privatumo politika

Internetinės svetainės www.domiuosi.lt (toliau Domiuosi.lt) lankytojų prašoma pateikti asmeninę informaciją bei juridinius duomenis. Pateikdami asmeninę informaciją Domiuosi.lt, Jūs kartu sutinkate ir leidžiate Domiuosi.lt ir su ja susijusioms įmonėms naudoti ir tvarkyti šią informaciją bei ją pateikti fiziniams asmenims tiesioginės rinkodaros tikslais.

Domiuosi.lt vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

3. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

4. Asmens Duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

5. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.


Teisėtumas

Bet kokia šioje svetainėje pateikta informacija, įskaitant bet kokią finansinę informaciją, yra skirta tik informaciniams ir rinkodaros tikslams. Domiuosi.lt negarantuoja dėl pateiktos informacijos visapusiškumo, patikimumo ar tikrumo, taip pat neįsipareigoja ir pareiškia nesanti susaistyta kokių nors sutartinių ar įstatyminių prievolių, kurios gali atsirasti dėl svetainėje pateiktos informacijos galimo klaidingumo, trūkumų ar neatitikimų. Domiuosi.lt neįsipareigoja taisyti nurodytų informacijos trūkumų ar pildyti trūkstamų duomenų, išskyrus atvejus, kai tai imperatyviai nustato Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai ar kiti teisės aktai. Svetainės savininkas (VšĮ „Just projects“) pasilieka teisę bet kuriuo metu reklamuoti, keisti ar ištrinti svetainėje esančią informaciją.


Autorinės teisės

Šioje tinklavietėje naudojamas pavadinimas Domiuosi.lt ir logotipas Domiuosi.lt yra registruoti prekių ženklai, kurių savininko (VšĮ „Just projects“) išimtines teises saugo Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai ir kiti teisės aktai. Kiti šioje svetainėje esantys prekių ir paslaugų ženklai, logotipai, nuotraukos ir žymenys išimtine teise priklauso šių prekių ir paslaugų ženklų, logotipų, nuotraukų, žymenų savininkams. Be jų išankstinio raštiško sutikimo draudžiama naudoti svetainėje esančius ženklus, logotipus ir žymenis bet kuriuo Lietuvos Respublikos Prekių ženklų įstatymo, Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo ir kitų teisės aktų draudžiamu būdu ar forma.

Privatumo politikos keitimas

Domiuosi.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas internetinėje svetainėje.

Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami Domiuosi.lt sistemoje.

Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo vartotojas ir toliau naudojasi Domiuosi.lt teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su naujais Privatumo politikos turinio pakeitimais.


Baigiamosios nuostatos

Šioms Privatumo sąlygoms yra taikomi LR įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai.

Visi nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.